برنامه کلاسی همه گروه ها در سال 1402 

فصل بهار

پایان کلاس فرد شروع کلاس فرد پایان کلاس زوج شروع کلاس زوج نام دوره
1402/02/14 1401/12/16 1402/02/18 1401/12/13 نیمه اول بهار
1402/03/29 1402/02/17 1402/03/25 1401/02/20 نیمه دوم بهار

فصل تابستان

پایان کلاس فرد شروع کلاس فرد پایان کلاس زوج شروع کلاس زوج نام دوره
1402/05/08 1402/03/30 1402/05/04 1402/03/27 نیمه اول تابستان
1402/06/21 1402/05/10 1402/06/20 1402/05/07 نیمه دوم تابستان

فصل پاییز

پایان کلاس فرد شروع کلاس فرد پایان کلاس زوج شروع کلاس زوج نام دوره
1402/08/08 1402/06/26 1402/08/03 1402/06/22 نیمه اول پاییز
1402/09/16 1402/08/09 1402/09/15 1402/08/06 نیمه دوم پاییز

فصل زمستان

پایان کلاس فرد شروع کلاس فرد پایان کلاس زوج شروع کلاس زوج نام دوره
1402/10/28 1402/09/19 1402/10/27 1402/09/18 نیمه اول زمستان
1402/12/14 1402/11/01 1402/12/09 1402/10/30 نیمه دوم زمستان

احتمال تغییر در برنامه ها وجود دارد. اخبار مربوط به تعطیلات فصلی آموزشگاه
فقط از طریق سایت، نرم افزار زبان آموزان و تلگرام آموزشگاه زبان تمدن به اطلاع فراگیران می رسد.