برنامه کلاسی همه گروه ها در سال 1401 در حال آماده سازی است

فصل بهار
پایان کلاس فرد شروع کلاس فرد پایان کلاس زوج شروع کلاس زوج نام دوره
1400/02/12 1399/12/17 1400/02/8 1399/12/13 نیمه اول بهار
1400/03/26 1400/02/19 1400/03/22 1400/02/11 نیمه دوم بهار
فصل تابستان
پایان کلاس فرد شروع کلاس فرد پایان کلاس زوج شروع کلاس زوج نام دوره
1400/05/05 1400/03/30 1400/05/02 1400/03/26 نیمه اول تابستان
1400/06/21 1400/05/10 1400/06/20 1400/05/06 نیمه دوم تابستان
فصل پاییز
پایان کلاس فرد شروع کلاس فرد پایان کلاس زوج شروع کلاس زوج نام دوره
1400/08/05 1400/06/23 1400/08/01 1400/06/24 نیمه اول پاییز
1400/09/15 1400/09/08 1400/09/13 1400/08/05 نیمه دوم پاییز
فصل زمستان
پایان کلاس فرد شروع کلاس فرد پایان کلاس زوج شروع کلاس زوج نام دوره
1400/10/26 1400/09/16 1400/10/25 1400/09/17 نیمه اول زمستان
1400/12/09 1400/10/28 1400/12/11 1400/10/29 نیمه دوم زمستان

احتمال تغییر در برنامه ها وجود دارد. اخبار مربوط به تعطیلات فصلی آموزشگاه
فقط از طریق سایت و تلگرام آموزشگاه زبان تمدن به اطلاع فراگیران می رسد.