برنامه کلاسی همه گروه ها

برنامه کلاسی سال 1399

فصل بهار
پایان کلاس فرد شروع کلاس فرد پایان کلاس زوج شروع کلاس زوج نام دوره
99/2/23 99/1/17 99/2/22 99/1/16 نیمه اول بهار
99/4/5 99/2/28 99/4/5 99/2/24 نیمه دوم بهار
فصل تابستان
پایان کلاس فرد شروع کلاس فرد پایان کلاس زوج شروع کلاس زوج نام دوره
99/5/13 99/4/8 99/5/13 99/4/7 نیمه اول تابستان
99/6/30 99/5/14 99/6/31 99/5/15 نیمه دوم تابستان
فصل پاییز
پایان کلاس فرد شروع کلاس فرد پایان کلاس زوج شروع کلاس زوج نام دوره
99/8/15 99/7/1 99/8/12 99/7/2 نیمه اول پاییز
99/9/24 99/8/18 99/9/20 99/8/14 نیمه دوم پاییز
فصل زمستان
پایان کلاس فرد شروع کلاس فرد پایان کلاس زوج شروع کلاس زوج نام دوره
99/11/6 99/9/25 99/10/29 99/9/22 نیمه اول زمستان
99/12/14 99/11/7 99/12/11 99/11/1 نیمه دوم زمستان

احتمال تغییر در برنامه ارایه شده وجود دارد